Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor KDV/PSZ of BSO?
Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen inschrijven via de website. U kunt bij het veld 'Informatie' extra informatie invullen. Het KDV en de PSZ gaan niet automatisch over in opvang op de BSO. De BSO moet daarom zelf aangevraagd worden via een nieuw inschrijfformulier op onze website.

Kan ik mijn kind een keer incidenteel een dag(deel) extra brengen?
Ja. U legt uw vraag voor aan de groepsleiding. Indien het qua groepsbezetting mogelijk is ontvangt u een eenmalige machtiging voor de betaling van de extra dag of dagdeel.

Kan ik een keer incidenteel ruilen van dag(deel)?
Ja, dit is mogelijk indien de groepsbezetting dit toelaat. U dient het daarvoor bestemde formulier in bij de groepsleiding. De “spelregels” voor het ruilen van dag(deel) staan vermeld op het formulier.

Wat zijn de voorwaarden voor het incidenteel ruilen?
· Ruilen is alleen mogelijk binnen dezelfde opvang-locatie en opvangsoort van het KDV. 
· Afmelden uiterlijk op de opvang-dag zelf vóór 9.00 uur.  
· Ruilen kan maximaal 1 X per kalendermaand. 
· Het ruilen van een dagdeel kan slechts 1 keer binnen 14 kalenderdagen die liggen voor of na de te ruilen opvangdag. 
· Als de middag ingeruild wordt voor een ochtend wordt er een half uur extra in rekening gebracht.
· De kwaliteitsregels kinderopvang zijn bepalend voor het al dan niet honoreren van uw wens.
Er worden geen extra pedagogisch medewerksters ingezet voor het honoreren van een ruiling of incidentiele extra opvangdag. 
· Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden. 
· De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet. 
·  Houdt er rekening mee dat wanneer u uw kind ver van tevoren afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder kan worden aangeboden. 
· Zonder ondertekend formulier is geen ruiling toegestaan; er wordt een kopie verstrekt. 

Hoe vraag ik een structurele ruiling aan? Ik wil structureel wisselen van een opvangdag
U stuurt een mail naar info@kinderopvangindongen.nl. U kunt ook een wijzigingsformulier invullen. Deze zijn via de groep verkrijgbaar.

Hoe kan ik de opvang voor mijn kind wijzigen?
U kunt een mail sturen aan info@kinderopvangindongen.nl. Bij een vermindering van het aantal dagdelen moet u rekening houden met 1 maand opzegtermijn.

Welke opzegtermijn wordt er door Kiddy gehanteerd?
Er wordt 1 maand opzegtermijn gehanteerd. Dit gaat in op de dag dat de opzeggingsmail bij ons binnen is gekomen. Komt de mail op bijvoorbeeld 1 januari binnen, dan is 1 februari de laatste contractdag. Een opzeggingsmail sturen met een latere datum dan 1 maand erin kan uiteraard ook. Het KDV en de PSZ lopen automatisch af op de 4e verjaardag van het kind. De BSO loopt automatisch af op de 12e verjaardag.

Wordt mijn kind automatisch aangemeld bij de buitenschoolse opvang (BSO)?
Nee. Uw contract op Kiddy stopt vanzelf bij het bereiken van het 4e jaar van uw kind. Als u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang dient u zelf uw kind tijdig daarvoor aan te melden. Dit kan vanaf de 3e verjaardag. Aanmelden voor de buitenschoolse opvang kan via het inschrijfformulier op onze website.

Wat is het ouderportaal?
Via het ouderportaal kunnen ouders alles inzien (gegevens, planning, contracten, facturen, jaaropgaaf). Ouders kunnen via het ouderportaal ook hun N.A.W.-gegevens en van de kinderen wijzigen. Contractuele wijzigingen kunnen NIET via dit ouderportaal. Dit moet altijd via de mail naar info@kinderopvangindongen.nl. Vakantie-opvang BSO-kind dat al een BSO-contract heeft, moet wel aangevraagd worden via het ouderportaal. Dit zijn de daadwerkelijke dagen van opvang per schoolvakantie.

Wie zijn de leidinggevenden binnen KID?
Directeur/bestuurder van KID is mevrouw Wilma Hendrix. Zij is eindverantwoordelijk voor geheel Kiddy en Okido. De regiomanager, Lies de Jong, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen KID. Beiden houden kantoor op de hoofdvestiging, Glorieux 5 te Dongen. U kunt hen dagelijks bereiken via het centrale telefoonnummer 0162-310374, keuze 2.

Hoeveel kinderen zitten er in een groep 0-2,5 en van 2,5-4 jarigen?
Op kinderdagverblijf Kiddy is sprake van verticale groepen waarin kinderen van 0 tot 2,5 jaar verblijven. In een groep zitten maximaal 15 kinderen. In een groep van 2,5-4 jarigen zitten maximaal 16 kinderen. Het aantal pedagogisch medewerksters wordt afgestemd op de groepsgrootte en groepssamenstelling.

Hoeveel kinderen zitten er in een groep 4+ ?
Op de buitenschoolse opvang Okido is het aantal kinderen afhankelijk van de locatie en de beschikbare ruimte en de opvangsoort. Er is 1 pedagogisch medewerkster op 10 kinderen aanwezig. De groepsgrootte verschilt per schooljaar en schommelt rond de 20-30 kinderen. In schoolvakanties zijn de groepen soms iets groter. Zie pedagogisch beleidsplan

Als mijn kind ziek is moet ik het dan ophalen?
Dit is afhankelijk van de situatie. Uitgangspunt is dat een kind kan functioneren in de groep. Als een kind echt niet in orde is, is het voor het kind het prettigste om thuis te zijn. Er vindt altijd afstemming en overleg met de ouder plaats.

Op welke wijze leren kinderen spelenderwijs in Kiddy?
Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een methode waarbij kinderen spelenderwijs leren. Op Kiddy wordt er gewerkt met “piramide” een VVE methode ontwikkeld door CITO. Het hele jaar wordt er gewerkt met thema’s die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Alle medewerkers zijn geschoold om met deze methode te werken. Het resultaat is een doorgaande leerlijn die op de basisschool wordt voortgezet. Kindobservaties, gericht op de ontwikkeling van het kind, maken deel uit van de VVE methode Piramide. De resultaten van de observaties worden besproken met de ouders.

Zijn er gesprekken met ouders over het welbevinden en de ontwikkeling van mijn kind?
Uiteraard wordt er informatie uitgewisseld bij het halen en brengen van uw kind. Op Kiddy zijn er jaarlijks 10-minuten gesprekjes met ouders en pedagogisch medewerkster. Op BSO Okido worden gesprekjes gevoerd op initiatief van de ouder(s) of de pedagogisch medewerker. Worden er ouderavonden gehouden? Eens per jaar worden ouder activiteiten georganiseerd. Dit kan in de vorm van een ouderavond zijn, maar ook in de vorm van een actiedag, theatervoorstelling of barbecue.

Wat zijn flexibele vakantie dagen op de BSO?
U koopt een bepaald aantal vakantiedagen in. Deze dagen mag u in vakanties flexibel inzetten op de door u gewenste dagen. Dit kan door vooraf tijdig digitaal aan te melden, via het ouderportaal, voor de opvangdagen die u af wilt nemen. Let op een goede planning want op 31 december vervallen de ingekochte dagen.

Als de basisschool een losse vrije (mid)dag of ADV heeft, kan mijn kind dan op Okido terecht?
Voor het begin van het schooljaar bepalen de scholen op welke dagen de kinderen vrij zijn. U kunt extra opvang bij ons aanvragen op deze dagen. Bij 4 of meer aanmeldingen organiseren wij de opvang tegen het daarvoor geldende groepstarief. Bij minder dan 3 kinderen is er geen sprake van een groep.

Hoe zit het met vervoer van school naar de de BSO?
Indien de school niet op loopafstand van de BSO ligt worden kinderen vervoerd met de BSO-bus. Om kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid gaan wij ervan uit dat zij vanaf hun 11de per fiets kunnen komen. Met 11 jaar krijgt het kind, na het behalen van het verkeersexamen, een verkeersdiploma. We gaan er dan vanuit dat het kind in staat is om zelfstandig naar Kiddy te fietsen. Indien u dit niet wenselijk vindt worden er vanaf dat moment kosten in rekening gebracht.

Wat doen beweegspecialisten op de BSO?
Via het Bureau voor Beweeg Ontwikkeling (BBO) worden beweegspecialisten op de BSO-locaties ingezet. Deze medewerkers hebben een opleiding in sport en bewegen gevolgd en zij initiëren sport- en spel activiteiten voor kinderen op de BSO en/of gymzaal.

Wat doet de oudercommissie en wie zijn de leden?
Hiervoor verwijzen wij u naar de folder “oudercommissie” en naar onze website.