Veelgestelde vragen

Kan ik mijn kind een keer incidenteel een dag(deel) extra brengen?


Ja. U legt uw vraag voor aan de groepsleiding. Indien het qua groepsbezetting mogelijk is ontvangt u een eenmalige machtiging voor de betaling van de extra dag of dagdeel.

Kan ik een keer incidenteel ruilen van dag(deel)?

Ja, dit is mogelijk indien de groepsbezetting dit toelaat. U dient het daarvoor bestemde formulier in bij de groepsleiding. De “spelregels” voor het ruilen van dag(deel) staan vermeld op het formulier.

Hoe kan ik de opvang voor mijn kind wijzigen?

U kunt een mail sturen aan info@kinderopvangindongen.nl.  Bij een vermindering van het aantal dagdelen moet u rekening houden met 1 maand opzegtermijn.

Wordt mijn kind automatisch aangemeld bij de buitenschoolse opvang?

Nee, uw contract op Kiddy stopt vanzelf bij het bereiken van het 4e jaar van uw kind. Als u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang dient u zelf uw kind tijdig daarvoor aan te melden. Dit kan vanaf de 3e verjaardag. Aanmelden voor de buitenschoolse opvang kan via het inschrijfformulier op onze website.

Wie zijn de leidinggevenden binnen KID?

Directeur/bestuurder van KID is mevrouw Wilma Hendrix, zij is eindverantwoordelijk voor geheel Kiddy en Okido. De regiomanager, Lies de Jong, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen KID. Beiden houden kantoor op de hoofdvestiging, Glorieux 5 te Dongen. U kunt hen dagelijks bereiken via het centrale telefoonnummer 0162-310374.

Hoeveel kinderen zitten er in een groep 0-2,5 en van 2,5-4 jarigen?

Op kinderdagverblijf Kiddy is sprake van verticale groepen waarin kinderen van 0 tot 2,5 jaar verblijven. In een groep zitten maximaal 15 kinderen. In een groep van 2,5-4 jarigen zitten maximaal 16 kinderen. Het aantal pedagogisch medewerksters wordt afgestemd op de groepsgrootte en groepssamenstelling.

Hoeveel kinderen zitten er in een groep 4+ ?

Op de buitenschoolse opvang Okido is het aantal kinderen afhankelijk van de locatie en de beschikbare ruimte en de opvangsoort. Er is 1 pedagogisch medewerkster op 10 kinderen aanwezig. De groepsgrootte verschilt per schooljaar en schommelt rond de 20-30 kinderen. In schoolvakanties zijn de groepen soms iets groter. Zie pedagogisch beleidsplan. 

Als mijn kind ziek is moet ik het dan ophalen?

 Dit is afhankelijk van de situatie. Uitgangspunt is dat een kind kan functioneren in de groep. Als een kind echt niet in orde is, is het voor het kind het prettigste om thuis te zijn. Er vindt altijd afstemming en overleg met de ouder plaats.

Op welke wijze leren kinderen spelenderwijs in Kiddy?

Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een methode waarbij kinderen spelenderwijs leren. Op Kiddy wordt er gewerkt met “piramide” een VVE methode ontwikkeld door CITO. Het hele jaar wordt er gewerkt met thema’s die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Alle medewerkers zijn geschoold om met deze methode te werken. Het resultaat is een doorgaande leerlijn die op de basisschool wordt voortgezet. Kindobservaties, gericht op de ontwikkeling van het kind, maken deel uit van de VVE methode Piramide. De resultaten van de observaties worden besproken met de ouders.

Zijn er gesprekken met ouders over het welbevinden en de ontwikkeling van mijn kind?

Uiteraard wordt er informatie uitgewisseld bij het halen en brengen van uw kind. Op Kiddy zijn er jaarlijks 10 – minuten gesprekjes met ouders en pedagogisch medewerkster. Op BSO Okido worden gesprekjes gevoerd op initiatief van de ouder of de pedagogisch medewerker. Worden er ouderavonden gehouden? Eens per jaar worden ouder activiteiten georganiseerd. Dit kan in de vorm van een ouderavond zijn, maar ook in de vorm van een actiedag, theatervoorstelling of barbecue.

Wat zijn flexibele vakantie dagen op de BSO?

U koopt een bepaald aantal vakantiedagen in. Deze dagen mag u in vakanties flexibel inzetten op de door u gewenste dagen. Dit kan door vooraf tijdig digitaal aan te melden, via het ouderportaal, voor de opvangdagen die u af wilt nemen. Let op een goede planning want op 31 december vervallen de ingekochte dagen.

Als de basisschool een losse vrije (mid)dag of ADV heeft, kan mijn kind dan op Okido terecht?

Voor het begin van het schooljaar bepalen de scholen op welke dagen de kinderen vrij zijn. U kunt extra opvang bij ons aanvragen. op deze dagen. Bij 4 of meer aanmeldingen organiseren wij de opvang tegen het daarvoor geldende groepstarief. Bij minder dan 3 kinderen is er geen sprake van een groep.

Hoe zit het met vervoer van school naar de de BSO?

Indien de school niet op loopafstand van de BSO ligt worden kinderen vervoerd met de elektrische bolderkar (Stint).  Om kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid gaan wij ervan uit dat zij vanaf hun 9de per fiets naar Okido kunnen komen. Indien u dit niet wenselijk vindt worden er vanaf dat moment kosten in rekening gebracht.

Wat doen beweegspecialisten op de BSO?

Via het Bureau voor Beweeg Ontwikkeling (BBO) worden beweegspecialisten op de BSO locaties ingezet. Deze medewerkers hebben een opleiding in sport en bewegen gevolgd en zij initieren sport- en spel activiteiten voor kinderen op de BSO en/of gymzaal.

Wat doet de oudercommissie en wie zijn de leden?

Hiervoor verwijzen wij u naar de folder “oudercommissie” en naar onze website.