Pedagogiek

Kid is een professionele organisatie voor kinderopvang zonder winstoogmerk. Kid streeft naar hoge kwaliteit in de opvang en dit wordt mede bewaakt door ons ISO kwaliteitssysteem. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers zijn uw partners in de opvoeding en verzorging van uw kind, waarbij de behoeften van kinderen en hun ouders centraal staan.n n.

Wij bieden een omgeving waarin:

  • Het kind voorop staat;
  • Elk kind zich welkom, veilig en vertrouwd voelt;
  • Kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier
  • Omgang met leeftijdgenoten en functioneren in een groep belangrijk zijn;

  • Kinderen professioneel begeleid worden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
  • Kinderen zich normen en waarden eigen kunnen maken; 
  • Duurzaamheid, natuur en gezondheid een grote rol speelt.

Samenvattend komen we zo tot de algemene pedagogische doelstelling van KIDDY en OKIDO: 

Het in groepsverband verzorgen en pedagogisch begeleiden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, met aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind. Dit in speciaal daarvoor ingerichte ruimten, onder deskundige en vertrouwde leiding en in goed overleg met de ouders. Duurzaamheid, natuur en gezondheid spelen hierbij een grote rol.

Het kindercentrum en de basis stamgroep
Elk kind vindt zijn of haar basis in een stamgroep: een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. In de kinderdagopvang verblijven kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar in dezelfde groep. Deze verticale leeftijdsindeling is een pedagogische keuze; kinderen blijven een langere periode bij hun vriendjes in de groep en bouwen een goede band op met de pedagogisch medewerker. Kinderen kijken naar elkaar, leren van elkaar, en kunnen elkaar helpen. Kinderen van 3 jaar en ouder worden geplaatst op de peutergroep. Peuters zijn toe aan nieuwe uitdagingen en prikkels waarbij de inrichting en de materialen zijn aangepast aan de behoefte van de kinderen. Een stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Op de buitenschoolse opvang wordt met diverse leeftijdsgroepen gewerkt. Ook hier werken vaste pedagogisch medewerkers op de groep die het veilige en bekende baken zijn voor de kinderen. De maximale groepsgrootte is 20 kinderen per stamgroep. Op alle locaties van Kid zijn er diverse gemeenschappelijke ruimten die het mogelijk maken om destamgroep tijdelijk te verlaten en activiteiten te ondernemen die op leeftijd en ontwikkelingsniveau zijn afgestemd.  De verhouding tussen het aantal kinderen en pedagogisch medewerksters is voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang wettelijk bepaald. Vanzelfsprekend voldoen wij aan deze norm.

Veilig en vertrouwd 

Naast de warme en vertrouwde omgeving van de stamgroep is het voor kinderen van belang dat er duidelijkheid en structuur geboden wordt. Het vaste dagritme, regels en rituelen geven richting en een veilig en vertrouwd gevoel. Kinderen ervaren in de groep dat “we bij elkaar horen”.

 

Ook is er uiteraard aandacht voor de fysieke veiligheid en gezondheid van uw kind. Zowel de binnen- als de buitenruimtes zijn voldoende veilig ingericht, waarbij uitdagende elementen niet ontbreken. Er is een goed binnen klimaat en er zijn toegankelijke en aantrekkelijke (natuurlijke) speelmogelijkheden binnen en buiten. Met behulp van risico-inventarisaties bewaken wij de veiligheid en gezondheid in het kindercentrum.  


Spelend leren, ontdekken en groeien
Spelen hoort bij kinderen; door te spelen leren zij ook. Spelen stimuleert de ontwikkeling en geeft vooral plezier. Bij activiteiten staat het ervaren centraal, en niet zozeer het eindresultaat. Voor alle ontwikkelingsgebieden en voor alle leeftijden is er voldoende materiaal op het kindercentrum aanwezig. De pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat kinderen hun weg in het spelen kunnen vinden en geeft kinderen de ruimte. Alleen of samen uitdagingen aan gaan en nieuwe dingen ontdekken geeft zelfvertrouwen en maakt dat kinderen kunnen groeien. Op de BSO staan ontspanning en vrije tijd voorop, kinderen maken hun eigen keuzes en worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Sport en (buiten) spel maakt uiteraard deel uit van het activiteitenprogramma.

Van elk kind wordt de ontwikkeling systematisch bijgehouden en op Kiddy eens per jaar met u besproken. Er wordt daarbij ook gekeken of er sprake is van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. Hoewel elk kind zich in het eigen tempo ontwikkelt kan er sprake zijn van een (veelal tijdelijke) opvallende ontwikkeling: een mogelijke voorsprong of achterstand op een of meerdere gebieden. De pedagogisch medewerksters van de groep signaleren dit door middel van observaties. Uiteraard wordt dit in voorkomend geval met u besproken en tevens besproken in de teamvergadering waar een eenduidige aanpak wordt voorgesteld en zo nodig geëvalueerd. Het hoofd kindercentra ondersteunt de groepsleidsters bij pedagogische vragen. Ook kan advies gevraagd worden bij het consultatiebureau wanneer het algemene vragen betreft. Indien nodig wordt met ouders een afspraak gemaakt om de bevindingen over en weer te bespreken. Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind kan de ouder worden doorverwezen naar het consultatiebureau of de huisarts.
 

Eigen maken van normen en waarden
Wij leren kinderen respect te hebben voor anderen en voor onze omgeving. De pedagogisch medewerkers geven hierbij het goede voorbeeld. Kinderen raken vertrouwd met gewoontes en leren regels en grenzen die duidelijk maken hoe we met elkaar en de omgeving omgaan. Kinderen ervaren wat goed is en wat niet, en leren afspraken te maken. Met de kinderen van de BSO worden eigen regels in de groep besproken. Spelenderwijs is er aandacht voor andere levensovertuigingen en culturen.

Duurzaamheid, natuur en gezondheid

Het werken met jonge kinderen is werken aan de toekomst. Daarom voelen wij een verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen. De aarde moet voor onze kinderen en hun kinderen nog langer mee. Dit uit zich onder meer in milieubewuste keuzes bij huisvesting en inkoop en door samenwerking met duurzame en/of lokale leveranciers en organisaties.

Oudercontacten
Het kindercentrum vormt voor u en uw kind een verlengstuk van de opvoedingssituatie thuis. U deelt een stukje van de opvoeding met ons. Het is daarom belangrijk dat er goed contact over en weer is om dit op elkaar aan te laten sluiten. Voor kinderen is het goed dat er afstemming is tussen hun leefwereld thuis en het kindercentrum. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder zich welkom voelt en er wederzijds vertrouwen ontstaat. Op diverse manieren zijn er contact momenten, die variëren van persoonlijk contact bij het brengen en ophalen van uw kind tot de jaarlijkse ouderactiviteiten en digitale nieuwsbrief.