Pedagogiek

Kid is een professionele organisatie voor kinderopvang zonder winstoogmerk. Kid streeft naar hoge kwaliteit in de opvang en dit wordt mede bewaakt door ons ISO kwaliteitssysteem. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers zijn uw partners in de opvoeding en verzorging van uw kind, waarbij de behoeften van kinderen en hun ouders centraal staan.

Bij KID kindercentra  nemen wij expliciet de verantwoordelijkheid op ons om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van uw kind. Kenmerkend hierbij is de sfeer waarbij plezier, spelen en vrije tijd  de boventoon voeren. De visie van Kid op kinderopvang is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor pedagogisch handelen waarbij de Wet kinderopvang en het Pedagogisch kader richtinggevend zijn.  Het kindercentrum biedt daarom een omgeving en klimaat waarin:

  • Het kind voorop staat;
  • Elk kind zich welkom, veilig en vertrouwd voelt;
  • De fysieke veiligheid en gezonde verzorging optimaal zijn;
  • Kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier;
  • Omgang met leeftijdgenoten en functioneren in een groep belangrijk zijn;
  • Kinderen professioneel begeleid worden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
  • Kinderen zich normen en waarden eigen kunnen maken;

Veilig en vertrouwd
Naast de warme en vertrouwde omgeving van de stamgroep is het voor kinderen van belang dat er duidelijkheid en structuur geboden wordt. Het vaste dagritme, regels en rituelen geven richting en een veilig en vertrouwd gevoel. Kinderen ervaren in de groep dat  “we bij elkaar horen”.

Ook is er uiteraard  aandacht voor de fysieke veiligheid en gezondheid van uw kind. Zowel de binnen- als de buitenruimtes zijn voldoende veilig ingericht, waarbij uitdagende elementen niet ontbreken. Er is een goed binnen klimaat en er zijn toegankelijke en aantrekkelijke (buiten) speelmogelijkheden.
Spelend leren, ontdekken en groeien

Spelen hoort bij kinderen; door te spelen leren zij ook. Spelen stimuleert de ontwikkeling en geeft vooral plezier. Bij activiteiten staat het ervaren centraal, en niet zozeer het eindresultaat. Voor alle ontwikkelingsgebieden en voor alle leeftijden is er voldoende materiaal op het kindercentrum aanwezig. De pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat kinderen hun weg in het spelen kunnen vinden en geeft kinderen de ruimte. Alleen of samen uitdagingen aan gaan en nieuwe dingen ontdekken geeft zelfvertrouwen en maakt dat kinderen kunnen groeien.

Bekijk hier ons Pedagogisch werkplan. Voor meer informatie over ons Pedagogisch werkplan kunt u terecht bij een pedagogisch medewerkster van de groep waar uw kind zit.