Pedagogiek

Waar uw kind en u op kunnen rekenen
KIDDY is een professionele organisatie voor kinderopvang zonder winstoogmerk en streeft naar hoge kwaliteit in de opvang. Dit wordt mede bewaakt door ons ISO kwaliteitssysteem, onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers en beleid.  Onze pedagogisch medewerkers zijn bij ons dan ook uw partners in de opvoeding en verzorging van uw kind, waarbij de behoeften van uw kind en u als ouder(s) centraal staan.

Wij bieden dan ook een omgeving waarin:

  • Uw kind voorop staat;
  • Uw kind zich welkom, veilig en vertrouwd voelt;
  • Uw kind zich kan ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier;
  • Omgang met leeftijdgenoten en functioneren in een groep belangrijk zijn;

  • Uw kind professioneel begeleid wordt naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
  • Uw kind leert normen en waarden eigen te maken; 
  • Uw kind op uitleg krijgt rondom belangrijke thema's zoals duurzaamheid, natuur en gezondheid.

Pedagogische doelstelling
Het met aandacht voor de ontwikkeling van uw individuele kind in groepsverband zorgdragen voor de verzorging en pedagogische begeleiding tussen 0 tot 12 jaar, is de opvoedkundige doelstelling van KIDDY. In speciaal daarvoor ingerichte ruimten, in goed overleg met u als ouders en onder deskundige en vertrouwde leiding hebben wij aandacht voor uw kind. Thema's zoals duurzaamheid, natuur en gezondheid spelen in alle facetten van KIDDY hierbij een grote rol.

Pedagogisch beleid
De pedagogische doelstelling is zowel voor dagopvang (0 - 4 jaar) als voor de BSO (4 - 12 jaar) vastgelegd in het daarbij passend pedagogisch beleid:

  • Klik hier voor het pedagogisch beleid KIDDY dagopvang 2021 - 2024;
  • Klik hier voor het pedagogisch beleid KIDDY BSO 2021 - 2024. 

Het kindercentrum en de basis stamgroep
Uw kind vindt zijn of haar basis in een stamgroep: een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. In de kinderdagopvang verblijft uw kind in de leeftijd van 0 tot 3 jaar in dezelfde groep. Deze verticale leeftijdsindeling is een pedagogische keuze. Kinderen blijven een langere periode bij hun vriendjes in de groep en bouwen een goede band op met de pedagogisch medewerker. Kinderen kijken naar elkaar, leren van elkaar en kunnen elkaar helpen. Kinderen van 3 jaar en ouder worden geplaatst op de peutergroep. Peuters zijn toe aan nieuwe uitdagingen en prikkels waarbij de inrichting en de materialen zijn aangepast aan de behoefte(n) van de kinderen. Een stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Op de buitenschoolse opvang wordt met diverse leeftijdsgroepen gewerkt. Ook hier werken vaste pedagogisch medewerkers op de groep die het veilige en bekende baken zijn voor de kinderen. De maximale groepsgrootte is 20 kinderen per stamgroep. Op alle locaties van KIDDY zijn er diverse gemeenschappelijke ruimten die het mogelijk maken om de stamgroep tijdelijk te verlaten en activiteiten te ondernemen die op leeftijd en ontwikkelingsniveau zijn afgestemd.  De verhouding tussen het aantal kinderen en pedagogisch medewerksters is voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang wettelijk bepaald. Vanzelfsprekend voldoen wij aan deze norm.

Veilig en vertrouwd 

Naast de warme en vertrouwde omgeving van de stamgroep is het voor uw kind van belang dat er duidelijkheid en structuur geboden wordt. Het vaste dagritme, regels en rituelen geven richting en een veilig en vertrouwd gevoel. Kinderen ervaren in de groep dat “we bij elkaar horen”.

 

Ook is er uiteraard aandacht voor de fysieke veiligheid en gezondheid van uw kind. Zowel de binnen- als de buitenruimtes zijn voldoende veilig ingericht, waarbij uitdagende elementen niet ontbreken. Er is een goed binnen klimaat en er zijn toegankelijke en aantrekkelijke (natuurlijke) speelmogelijkheden binnen en buiten. Met behulp van risico-inventarisaties bewaken wij de veiligheid en gezondheid in het kindercentrum.  


Spelend leren, ontdekken en groeien
Spelen hoort bij kinderen; door te spelen leren zij ook. Spelen stimuleert de ontwikkeling en geeft vooral plezier. Bij activiteiten staat het ervaren centraal en niet zozeer het eindresultaat. Voor alle ontwikkelingsgebieden en voor alle leeftijden is er voldoende materiaal op het kindercentrum aanwezig. De pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat kinderen hun weg in het spelen kunnen vinden en geeft kinderen de ruimte. Alleen of samen uitdagingen aangaan en nieuwe dingen ontdekken geeft zelfvertrouwen en maakt dat kinderen kunnen groeien. Op de BSO staan ontspanning en vrije tijd voorop. Kinderen maken hun eigen keuzes en worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Sport en (buiten) spel maakt uiteraard deel uit van het activiteitenprogramma.

Van elk kind wordt de ontwikkeling systematisch bijgehouden en op KIDDY eens per jaar met u besproken. Er wordt daarbij ook gekeken of er sprake is van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. Hoewel elk kind zich in het eigen tempo ontwikkelt kan er sprake zijn van een (veelal tijdelijke) opvallende ontwikkeling: een mogelijke voorsprong of achterstand op een of meerdere gebieden. De pedagogisch medewerksters van de groep signaleren dit door middel van observaties. Uiteraard wordt dit in voorkomend geval met u besproken en tevens besproken in de teamvergadering, waar een eenduidige aanpak wordt voorgesteld en zo nodig geëvalueerd. Het hoofd kindercentra ondersteunt de groepsleidsters bij pedagogische vragen. Ook kan advies gevraagd worden bij het consultatiebureau wanneer het algemene vragen betreft. Indien nodig wordt met ouders een afspraak gemaakt om de bevindingen over en weer te bespreken. Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind kan de ouder worden doorverwezen naar het consultatiebureau of de huisarts.

Eigen maken van normen en waarden
Wij leren uw kind respect te hebben voor anderen en voor onze omgeving. De pedagogisch medewerkers geven hierbij het goede voorbeeld. Kinderen raken vertrouwd met gewoontes en leren regels en grenzen die duidelijk maken hoe we met elkaar en de omgeving omgaan. Kinderen ervaren wat goed is en wat niet en leren afspraken te maken. Met de kinderen van de BSO worden eigen regels in de groep besproken. Spelenderwijs is er aandacht voor andere levensovertuigingen en culturen.

Duurzaamheid, natuur en gezondheid

Het werken met jonge kinderen is werken aan de toekomst. Daarom voelen wij een verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen. De aarde moet voor onze kinderen en hun kinderen nog langer mee. Dit uit zich onder meer in milieubewuste keuzes bij huisvesting en inkoop en door samenwerking met duurzame en/of lokale leveranciers en organisaties.

Oudercontacten

Het kindercentrum vormt voor u en uw kind een verlengstuk van de opvoedingssituatie thuis. U deelt een stukje van de opvoeding met ons. Het is daarom belangrijk dat er goed contact over en weer is om dit op elkaar aan te laten sluiten. Voor kinderen is het goed dat er afstemming is tussen hun leefwereld thuis en het kindercentrum. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder zich welkom voelt en er wederzijds vertrouwen ontstaat. Op diverse manieren zijn er contactmomenten, die variëren van persoonlijk contact bij het brengen en ophalen van uw kind tot de jaarlijkse ouderactiviteiten en digitale nieuwsbrief.